Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Personal data processing information

PL

Miło nam, że tutaj jesteś. 

To znaczy, że troszczysz się o swoją prywatność. My też o nią dbamy, poniżej, dowiesz się jak.

 Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności oraz ochrony Twoich danych osobowych. 

Każda osoba fizyczna, która się z nami kontaktuje, lub której dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy w związku wystąpieniem innych zdarzeń, ma prawo wiedzieć w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe.

W celu uzyskania informacji odpowiedniej do relacji, jakie Nas łączą, wybierz jedną z następujących opcji:

 • Jeżeli jesteś naszym kontrahentem, a zatem osobą fizyczną, która zawarła z nami umowę lub umowy, kliknij TUTAJ;
 • Jeżeli jesteś osobą, która reprezentuje naszego kontrahenta jako np. jego pełnomocnik, osoba kontaktowa wskazana w umowie zawartej przez naszego kontrahenta z nami lub jako pracownik lub współpracownik naszego kontrahenta upoważniony do kontaktu z nami w związku z zawarciem lub realizacją umowy, kliknij TUTAJ;
 • Jeżeli jesteś osobą, która przesłała do nas wiadomość lub zapytanie w jakiejkolwiek sprawie, która nie zmierza do zawarcia z nami umowy lub rozpoczęcia współpracy, kliknij TUTAJ;
 • Jeżeli jesteś osobą, która pełni funkcje projektowe lub budowlane na placu budowy jednej z realizowanych przez Nas inwestycji, w związku z wykonywaniem przez naszego kontrahenta umowy o roboty budowlane, projektowej lub podobnej, kliknij TUTAJ.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Nami pisząc pod adresem e-mail: dane.osobowe@torus.pl lub pod adresem pocztowym:
Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

EN

We are pleased to have you here.

Your presence here  means that you care about your privacy. We also take care of it and below you can find out how we do that.

We pay close attention to privacy protection and do our best to protect your personal data.

Check out below how we process your personal data, depending on the situation:

 • If you are our contractor – a natural person who concluded an agreement with us, click HERE;
 • If you are acting on behalf of our contractor as a representative or as a contact person indicated by our contractor in an executed agreement or as an employee authorised by our contractor to contact us due to agreement conclusion or its performance, click HERE;
 • If you are a person who sent us a message or an inquiry in any matter that is not aimed at concluding a contract or starting cooperation with us, click HERE.

In any case related with personal data processing you can contact us via e-mail: dane.osobowe@torus.pl or by post: Torus Sp. z o.o. Sp. k.,  al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, Poland.

Kontrahent

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez spółkę Torus sp. z o. o. sp. k. Przedstawione poniżej informacje wskazują na najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz na prawa przysługujące osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 1. Administrator danych. 

Administratorem danych osobowych jest spółka Torus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222 („Administrator”). 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 
  Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, adres e-mail, telefon), dane z dowodu osobistego, NIP, PESEL. Zakres przetwarzanych danych może się różnić w zależności od zakresu danych osobowych, który został nam przez Państwa przekazany w związku z zawarciem umów lub ich wykonywaniem.
 2. Cel i czas przetwarzania danych osobowych.
  Dane mogą być przetwarzane w celu:

  a) wykonania zawieranych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem takich umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO). W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania poszczególnych umów albo, w razie niezawarcia umowy, do czasu zakończenia negocjacji;

  b) zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z rozliczeniami podatkowymi oraz dokumentowaniem transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO) i w tym zakresie będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów podatkowych;

  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), obejmujących w szczególności:
  – ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń,
  – realizowanie działań marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia obowiązywania poszczególnych umów, o których mowa w lit. a powyżej. 

 3. Dobrowolność podania danych.
  Zwracamy uwagę, że co do zasady nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jednakże brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z Administratorem.
 4. Odbiorcy danych osobowych. 
  Administrator – tak, jak większość przedsiębiorców – korzysta z usług podmiotów trzecich i jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja usług lub zadań Administratora – przekazuje w niezbędnym zakresie dane osobowe osób fizycznych. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do:
  • dostawców usług i rozwiązań informatycznych (np. systemu zarządzania zgłoszeniami usterek), 
  • podmiotów pośredniczących w realizacji umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  • podmiotów zapewniających usługi rozliczeniowe, płatnicze i windykacyjne (np. system do fakturowania lub ewidencjonowania obiegu dokumentów),
  • podmiotów świadczących usługi doradcze (np. kancelarii prawnych i finansowych),
  • podmiotów pośredniczących w realizowaniu akcji marketingowych,
  • podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji publicznych.

  W przypadku przekazywania danych osobowych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, były rzetelne i gwarantowały wysoki standard nie tylko świadczonych usług, ale również ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności. W tym celu zawierane są odpowiednie umowy regulujące bezpieczeństwo powierzonych danych. 
  Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 5. Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO), 
  b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
  c) żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO), 
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO), 
  e) żądania przeniesienia danych w określonych przez RODO przypadkach (art. 20 RODO), 
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Nami pisząc pod adresem e-mail: dane.osobowe@torus.pl lub pod adresem pocztowym:
Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

CONTRACTOR

Due to entry into force of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as GDPR) on 25 May 2018, we would like to inform you about the processing of personal data obtained by Torus sp. z o.o. sp. k. The information presented below indicates the most important issues related to the processing of personal data and the rights of natural persons with regard to the processing of their personal data.

 1. The Controller.
  The controller of personal data is Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered office in Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 413,  80-309 Gdańsk, entered in to the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000315222 (the „Controller„).
 2. Scope of personal data processed.
  The Controller processes personal data of  its contractors. Processed data may include, in particular: name and surname, contact data (address, e-mail address, telephone number), information from ID Card, NIP, PESEL. The scope of processed data may vary depending on the scope of personal data which was provided to us by you in connection with the conclusion of contracts or their execution.
 3. The purpose and duration of the processing of personal data.
  The data may be processed for
  a) the performance of a contract or in order to take steps prior to entering into a contract (Article 6 section 1 point (b) of GDPR). In this respect, the data will be processed until the end of the validity of individual contracts or,  if no contract is concluded, until the end of negotiations; 
  b) compliance with a legal obligation to which the Controller is subject in connection with taxation and documentation of transactions (Article 6 section 1 point (c) of GDPR); and in this respect the data will be processed for the period resulting from tax legislation,
  c) the purposes of the legitimate interests pursued by the Controller (Article 6 section 1 point (f) of GDPR), including in particular:
  • establishing, exercising or defending legal claims – until the claims become prescribed,
  •  carrying out direct marketing activities – until the end of validity of individual contracts referred to in point (a) above.
 4. Voluntary provision of personal data
  We would like to point out that, as a rule, there is no obligation to provide personal data. However, failure to provide such information will prevent the conclusion of an agreement and the start or continuation of cooperation with the Controller.
 5. Recipients of personal data processed.
  The Controller – just like many other entrepreneurs – uses the services provided by third parties and if it is required by the proper performance of the Controller’s services or tasks – transfers personal data of natural persons to the necessary extent. This is particularly the case with respect to:
  • IT services and solutions providers (e.g. fault report management system),
  • entities acting as intermediaries in the performance of contracts (subcontractors, entities providing postal and courier services), 
  • entities providing clearing, payment and collection services (e.g. a system for invoicing or recording the circulation of documents),
  • entities providing advisory services (e.g. legal and financial law firms),
  • entities acting as intermediaries in conducting marketing actions,
  • entities entitled to obtain data on the basis of provisions of law, including law enforcement agencies, tax authorities or other public bodies and institutions.

  In the case of transfer of personal data, we take care to ensure that the entities to which the data are entrusted are reliable and guarantee a high standard of not only the services provided, but also the protection of personal data and keeping them confidential. To this end, we conclude appropriate agreements regulating the security of the entrusted data.

  If we transfer data to entities established in third countries (i.e. outside the European Economic Area), we will require these entities to guarantee a high level of protection of personal data, comply with European data protection standards and conclude appropriate agreements based on the model contractual clauses on data protection adopted by the European Commission. The data will not be used for automated decision-making, including profiling.

 6. The rights of natural persons with regard to processing of personal data.
  Every data subject has the right to:
  a) access the data within the scope defined by the provisions of GDPR (Article 15 of GDPR),
  b) rectification of data (Article 16 of GDPR),
  c) request the deletion of data if one of the conditions indicated by the provisions of GDPR if fulfilled (Article 17 of GDPR),
  d) demand limitation of data processing in cases specified by the provisions of the GDPR (Article 18 of GDPR),
  e) request the transfer of data in cases specified by GDPR (Article 20 of GDPR),
  f) lodging a complaint to the supervisory authority, which is the Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Article 77 of GDPR).
 1.  

Any person whose data are processed for purposes resulting from legitimate interests pursued by the Controller has the right to object to the processing of data for reasons related to his or her particular situation. In the case of processing of data for the purposes of direct marketing, an objection may be raised at any time and for any reason against the processing of data in connection with such direct marketing (Article 21 of GDPR).

In any case related with personal data processing you can contact us via e-mail: dane.osobowe@torus.pl or by post: Torus Sp. z o.o. Sp. k.,  al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, Poland.

Osoby do kontaktu, reprezentanci, pełnomocnicy

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez spółkę Torus sp. z o. o. sp. k. Przedstawione poniżej informacje wskazują na najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz na prawa przysługujące osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 1. Administrator danych. 
  Administratorem danych osobowych jest spółka Torus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222 („Administrator”).
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 
  Administrator przetwarza dane osobowe otrzymane od swoich kontrahentów lub bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą. Przetwarzane dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, adres e-mail, telefon), miejsce i stanowisko pracy.
 3. Cel i czas przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), obejmujących w szczególności:
  – umożliwienie kontaktu w związku z planowanym zawarciem lub realizacją umów zawieranych pomiędzy kontrahentami Administratora a Administratorem. W tym zakresie dane będą przetwarzane przez cały okres wykonywania poszczególnych umów albo, w razie niezawarcia umowy, do czasu zakończenia negocjacji, albo do czasu zakończenia pełnienia roli osoby do kontaktu, reprezentanta lub pełnomocnika;
  – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – do czasu  przedawnienia roszczeń.
 4. Dobrowolność podania danych.
  Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od Państwa pracodawcy lub mocodawcy, który wskazał je, jako dane reprezentanta, pełnomocnika albo osoby do kontaktu, w związku z zawarciem umowy lub prowadzeniem rozmów w celu zawarcia umowy. Zwracamy uwagę, że co do zasady nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jednakże w niektórych przypadkach konieczność taka wynika z uzasadnionych interesów Administratora w postaci niezbędności przetwarzania tych danych w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej, polegającej m. in. na utrzymywaniu kontaktu z kontrahentami i potencjalnymi klientami lub partnerami biznesowymi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować niemożliwością utrzymywania kontaktów, co również może mieć negatywne skutki w relacjach pomiędzy osobą, której dane są przetwarzane w szeroko pojmowanych celach kontaktowych, a podmiotem, który te dane przekazał (zwykle jest nim pracodawca lub mocodawca). Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z Państwa pracodawcą czy też mocodawcą, który nam je przekazał.
 5. Odbiorcy danych osobowych.  
  Administrator – tak, jak większość przedsiębiorców – korzysta z usług podmiotów trzecich i jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja usług lub zadań Administratora – przekazuje w niezbędnym zakresie dane osobowe osób fizycznych. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do:
  • dostawców usług i rozwiązań informatycznych, 
  • podmiotom pośredniczącym w realizacji umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  • podmiotów zapewniających usługi rozliczeniowe, płatnicze i windykacyjne (np. system do fakturowania lub ewidencjonowania obiegu dokumentów),
  • podmiotów świadczących usługi doradcze (np. kancelarii prawnych i finansowych),
  • podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji publicznych.

  W przypadku przekazywania danych osobowych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, były rzetelne i gwarantowały wysoki standard nie tylko świadczonych usług, ale również ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności. W tym celu zawierane są odpowiednie umowy regulujące bezpieczeństwo powierzonych danych. 

  Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 6. Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO), 
  b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
  c) żądania usunięcia danych, w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO), 
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO), 
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Nami pisząc pod adresem e-mail: dane.osobowe@torus.pl lub pod adresem pocztowym:
Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

contact persons, representatives, and proxies

Due to entry into force of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as GDPR) on 25 May 2018, we would like to inform you about the processing of personal data obtained by Torus sp. z o.o. sp.k. The information presented below indicates the most important issues related to the processing of personal data and the rights of natural persons with regard to the processing of their personal data.

 1. The Controller
  The controller of personal data is Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered office in Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 413,  80-309 Gdańsk, entered in to the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000315222 (the „Controller”).

   

 2. Scope of personal data processed
  The Controller processes personal data received from its contractors or directly from natural persons to whom the data relate. Processed data include, in particular: name and surname, contact data (address, e-mail address, telephone number), workplace and position.
 3. The purpose and duration of the processing of personal data
  The Controller processes personal data for the necessary purpose of pursuing the Controller’s legitimate interest (legal basis: Article 6 section 1 point f) of GDPR), including in particular:
  a) enabling contact in connection with the planned conclusion or performance of agreements between the Controller’s contractors and the Controller. In this respect, the data shall be processed throughout the entire period of performance of individual agreements or, in the absence of an agreement, until the end of negotiations or until the end of acting as a contact person, representative or proxy under an agreement,
  b) establishing, exercising or defending legal claims – until the claims become prescribed.
 4. Voluntary provision of personal data
  We have obtained your personal data from your employer or principal, who indicated it as the data of a representative, proxy or a contact person in connection with concluding a contract or conducting negotiations in order to conclude a contract. We would like to point out that, as a rule, there is no obligation to provide personal data. However, in some cases, such a need results from the Controller’s legitimate interest in the form of the necessity of processing such data in order to conduct normal business activity, such as maintaining contact with contractors and potential customers or business partners. In such a case, failure to provide the data may result in an inability to maintain contact, which may also have a negative impact on the relationship between the data subject for the broadly understood purposes of contact and the entity that provided the data (usually the employer or principal). If you do not wish your personal data to be processed, please contact your employer or principal who provided it to us first.
 5. Recipients of personal data processed
  The Controller – just like many other entrepreneurs – uses the services provided by third parties and if it is required by the proper performance of the Controller’s services or tasks – transfers personal data of natural persons to the necessary extent. This is particularly the case with respect to:
  • IT services and solutions providers,
  • entities acting as intermediaries in the performance of contracts (subcontractors, entities providing postal and courier services), 
  • entities providing clearing, payment and collection services (e.g. a system for invoicing or recording the circulation of documents),
  • entities providing advisory services (e.g. legal and financial law firms),
  • entities entitled to obtain data on the basis of provisions of law, including law enforcement agencies, tax authorities or other public bodies and institutions.

  In the case of transfer of personal data, we take care to ensure that the entities to which the data are entrusted are reliable and guarantee a high standard of not only the services provided, but also the protection of personal data and keeping them confidential. To this end, we conclude appropriate agreements regulating the security of the entrusted data.

  If we transfer data to entities established in third countries (i.e. outside the European Economic Area), we will require these entities to guarantee a high level of protection of personal data, comply with European data protection standards and conclude appropriate agreements based on the model contractual clauses on data protection adopted by the European Commission. The data will not be used for automated decision-making, including profiling.

 6. The rights of natural persons with regard to processing of personal data
  Every data subject has the right to:
  a) access the data within the scope defined by the provisions of GDPR (Article 15 of GDPR),
  b) rectification of data (Article 16 of GDPR),
  c) request the deletion of data if one of the conditions indicated by the provisions of GDPR if fulfilled (Article 17 of GDPR),
  d) demand limitation of data processing in cases specified by the provisions of the GDPR (Article 18 of GDPR),
  e) lodging a complaint to the supervisory authority, which is the Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Article 77 of GDPR).

Any person whose data are processed for purposes resulting from legitimate interests pursued by the Controller has the right to object to the processing of data for reasons related to his or her particular situation (Article 21 of GDPR).

In matters related to the processing of personal data, you may contact the Controller by writing to the e-mail address: dane.osobowe@torus.pl or by writing to the postal address: Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

Osoby wysyłających zapytania

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez spółkę Torus sp. z o. o. sp. k. Przedstawione poniżej informacje wskazują na najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz na prawa przysługujące osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 1. Administrator danych. 
  Administratorem danych osobowych jest spółka Torus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222 („Administrator”).

   

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 
  Administrator przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w związku z kontaktem podjętym z Administratorem. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, adres e-mail, telefon).

   

 3. Cel i czas przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), obejmujących w szczególności:
  – umożliwienie kontaktu w związku z wiadomością skierowaną do Administratora. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, czyli zwykle do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość;
  – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.

   

 4. Dobrowolność podania danych.
  Zwracamy uwagę, że co do zasady nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jednakże w niektórych przypadkach konieczność taka wynika z uzasadnionych interesów Administratora w postaci niezbędności przetwarzania danych w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej, polegającej m. in. na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować niemożliwością prowadzenia korespondencji.
 5. Odbiorcy danych osobowych. 
  Administrator – tak, jak większość przedsiębiorców – korzysta z usług podmiotów trzecich i jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja usług lub zadań Administratora – przekazuje w niezbędnym zakresie dane osobowe osób fizycznych. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do:
  • dostawców usług i rozwiązań informatycznych, 
  • podmiotom pośredniczącym w realizacji umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie), 
  • podmiotów zapewniających usługi rozliczeniowe, płatnicze i windykacyjne (np. system do fakturowania lub ewidencjonowania obiegu dokumentów),
  • podmiotów świadczących usługi doradcze (np. kancelarii prawnych i finansowych),
  • podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji publicznych.

  W przypadku przekazywania danych osobowych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, były rzetelne i gwarantowały wysoki standard nie tylko świadczonych usług, ale również ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności. W tym celu zawierane są odpowiednie umowy regulujące bezpieczeństwo powierzonych danych. 

  Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 6. Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO), 
  b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
  c) żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO), 
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO), 
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

   

Każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Nami pisząc pod adresem e-mail: dane.osobowe@torus.pl lub pod adresem pocztowym:
Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

persons sending us messages or inquiries

Due to entry into force of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as GDPR) on 25 May 2018, we would like to inform you about the processing of personal data obtained by Torus sp. z o.o. sp.k. The information presented below indicates the most important issues related to the processing of personal data and the rights of natural persons with regard to the processing of their personal data.

 1. The Controller
  The controller of personal data is Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered office in Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415,  80-309 Gdańsk, entered in to the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000315222 (the „Controller”).
 2. Scope of personal data processed
  The Controller processes personal data received directly from natural persons to whom the data relate in connection with the contact made by them with the Controller. Processed data may include, in particular: name and surname, contact data (address, e-mail address, telephone number).
 3. The purpose and duration of the processing of personal data
  The Controller processes personal data for the necessary purpose of pursuing the Controller’s legitimate interest (legal basis: Article 6 section 1 point f) of GDPR), including in particular:
  – enabling contact in connection with a message or inquiry sent to the Controller. In this respect, the data shall be processed until the end of the correspondence, i.e. usually until the message is answered,
  – establishing, exercising or defending legal claims – until the claims become prescribed.
 4. Voluntary provision of personal data
  We would like to point out that, as a rule, there is no obligation to provide personal data. However, in some cases, such a need results from the Controller’s legitimate interest in the form of the necessity of processing such data in order to conduct normal business activity, such as responding to messages addressed to the Controller. In such a case, failure to provide data may result in inability to handle the correspondence.
 5. Recipients of personal data processed

  The Controller – just like many other entrepreneurs – uses the services provided by third parties and if it is required by the proper performance of the Controller’s services or tasks – transfers personal data of natural persons to the necessary extent. This is particularly the case with respect to:
  • IT services and solutions providers,
  • entities acting as intermediaries in the performance of contracts (subcontractors, entities providing postal and courier services), 
  • entities providing clearing, payment and collection services (e.g. a system for invoicing or recording the circulation of documents),
  • entities providing advisory services (e.g. legal and financial law firms),
  • entities entitled to obtain data on the basis of provisions of law, including law enforcement agencies, tax authorities or other public bodies and institutions.

  In the case of transfer of personal data, we take care to ensure that the entities to which the data are entrusted are reliable and guarantee a high standard of not only the services provided, but also the protection of personal data and keeping them confidential. To this end, we conclude appropriate agreements regulating the security of the entrusted data.

  If we transfer data to entities established in third countries (i.e. outside the European Economic Area), we will require these entities to guarantee a high level of protection of personal data, comply with European data protection standards and conclude appropriate agreements based on the model contractual clauses on data protection adopted by the European Commission. The data will not be used for automated decision-making, including profiling.

 6. The rights of natural persons with regard to processing of personal data
  Every data subject has the right to:
  a) access the data within the scope defined by the provisions of GDPR (Article 15 of GDPR),
  b) rectification of data (Article 16 of GDPR),
  c) request the deletion of data if one of the conditions indicated by the provisions of GDPR if fulfilled (Article 17 of GDPR),
  d) demand limitation of data processing in cases specified by the provisions of the GDPR (Article 18 of GDPR),
  e) lodging a complaint to the supervisory authority, which is the Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Article 77 of GDPR).

Any person whose data are processed for purposes resulting from legitimate interests pursued by the Controller has the right to object to the processing of data for reasons related to his or her particular situation (Article 21 of GDPR).

In matters related to the processing of personal data, you may contact the Controller by writing to the e-mail address: dane.osobowe@torus.pl or by writing to the postal address: Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

Osoby pełniące funkcje w związku z wykonywaniem umowy o roboty budowlane, projektowej lub podobnej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez spółkę Torus sp. z o. o. sp. k. Przedstawione poniżej informacje wskazują na najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz na prawa przysługujące osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 1. Administrator danych. 
  Administratorem danych osobowych jest spółka Torus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222 („Administrator”).

   

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 
  Administrator przetwarza dane osobowe otrzymane od swoich kontrahentów lub bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, adres e-mail, telefon), miejsce i stanowisko pracy, wykształcenie i uzyskane uprawnienia.
 3. Cel i czas przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit (c) RODO) polegających m. in. na konieczności przekazywania do urzędów dokumentów zawierających dane osobowe (np. projektów budowlanych), umieszczania tablic informacyjnych na placach budowy, przez czas wynikający z przepisów prawa;
  b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), obejmujących w szczególności:
  – umożliwienie kontaktu w związku z zawarciem lub realizacją umów zawieranych pomiędzy kontrahentami Administratora a Administratorem, w tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania poszczególnych umów;
  – ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Dobrowolność podania danych.
  Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od naszego kontrahenta, który wskazał Państwa dane, jako dane osoby pełniącej funkcję związaną z wykonywaniem umowy (np. kierownik budowy, kierownik robót branży, inspektor nadzoru inwestorskiego, główny projektant, itp.) zawartej z Administratorem. Zwracamy uwagę, że co do zasady nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jednakże w niektórych przypadkach konieczność taka wynika z obowiązków prawnych (np. w związku z przekazywaniem projektów budowlanych do organów administracyjnych oraz z obowiązkiem opatrzenia placu budowy tablicą informacyjną), jak również z uzasadnionych interesów Administratora w postaci niezbędności przetwarzania danych w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej, polegającej m. in. na utrzymywaniu kontaktu z kontrahentami lub partnerami biznesowymi. W takim przypadku podanie danych może być niezbędne, a ich niepodanie może skutkować niemożliwością utrzymywania kontaktów, co również może mieć negatywne skutki w relacjach pomiędzy osobą, której dane są przetwarzane w celach kontaktowych, a podmiotem, który te dane przekazał (zwykle jest nim pracodawca). Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania swoich danych, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z Państwa kontrahentem, który przekazał nam Państwa dane. Jeżeli nie mają Państwo informacji na temat podmiotu, który przekazał nam Państwa dane, prosimy o kontakt.
 5. Odbiorcy danych osobowych. 
  Administrator – tak, jak większość przedsiębiorców – korzysta z usług podmiotów trzecich i jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja usług lub zadań Administratora – przekazuje w niezbędnym zakresie dane osobowe osób fizycznych. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do:
  • dostawców usług i rozwiązań informatycznych, 
  • podmiotów pośredniczących w realizacji umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  • podmiotów zapewniających usługi rozliczeniowe, płatnicze i windykacyjne (np. system do fakturowania lub ewidencjonowania obiegu dokumentów),
  • podmiotów świadczących usługi doradcze (np. kancelarii prawnych i finansowych),
  • podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organów administracyjnych, ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji publicznych.

  W przypadku przekazywania danych osobowych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, były rzetelne i gwarantowały wysoki standard nie tylko świadczonych usług, ale również ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności. W tym celu zawierane są odpowiednie umowy regulujące bezpieczeństwo powierzonych danych. 

  Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 6. Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO), 
  b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
  c) żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO), 
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO), 
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Nami pisząc pod adresem e-mail: dane.osobowe@torus.pl lub pod adresem pocztowym: Torus sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.